ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
บริษัท สแคฟแท็คซ์ อินโนเวชั่นเซอร์วิส จำกัด
จะจัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและหลักสูตรการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้านอย่างปลอดภัย
โดยมีกำหนดการดังนี้
13 กันยายน 2561 หลักสูตรการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้านอย่างปลอดภัย
17-18 กันยายน หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 061-4236649